Study on the Five dynasty sky-green glaze from Yaozhou kiln and its coloring mechanism

Pei Shi, Fen Wang⁎, Jianfeng Zhu, Biao Zhang, Ting Zhao, Yi Wang, Yi Qin

shi2016.pdf (2.0 MB)