Effect of phase separation on the Jian ware blue colored glaze with iron oxide

Pei Shi, Fen Wang⁎, Jianfeng Zhu, Biao Zhang, Ting Zhao, Yi Wang, Jiahuan Wang
School of Materials Science and Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi’an 710021, PR China

shi2018.pdf (3.2 MB)