Amorphous photonic crystals and structural colors in the phase separation glaze

Authors: Pei Shi, Fen Wang, Jianfeng Zhu, Haibo Yang, Yi Wang, Yuan Fang, Biao Zhang, Jiahuan Wang

shi2017.pdf (776.5 KB)